wej¶cie - Kliknij Flage
eingang - klicken Sie die Flage

Polsko-niemieckie Biuro Promocji Turystycznej

Kostrzyn nad Odr± / Küstrin

Deutsch-polnisches Büro zur Förderung des Tourismusverkehrs

wersja polska wersja niemiecka

Niniejsza publikacja zosta³a wsparta ze ¶rodków pomocowych Unii Europejskiej. Wyra¿one w niej pogl±dy s± pogl±dami Urzêdu Miasta w Kostrzynie nad Odr± i w ¿adnym przypadku nie mog± byæ uto¿samiane z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej

Die Veröffentlichung wurde aus Mitteln der Europäischen Union mitfinanziert. Die geäußerten Meinungen des Stadtamtes Küstrin dürfen in keinem Fall als ofizielle Stellungnahme der Europäischen Union gelten.